Gospodarka odpadami komunalnymi 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Odbiór zużytych mebli, w tym mebli ogrodowych, odbędzie się w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w sobotę, 22.04.2017 r. Proszę wystawić odpady wielkogabarytowe do godz. 8:00 przed posesją.

Nie będą odbierane zużyte opony, które należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK znajdującego się przy ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach.

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

 

Osiągnięte wskaźniki:

 

Osiągnięty przez Gminę Jelcz-Laskowice w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 31% (wymagany 18%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0 (dopuszczalny 45%).

 

Osiągnięty przez Gminę Jelcz-Laskowice w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 31% (wymagany 16%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0 (dopuszczalny 50%).

 

Osiągnięty przez Gminę Jelcz-Laskowice w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22% (wymagany 14%). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0 (dopuszczalny 50%).

GRA EDUKACYJNA DLA DZIECI

Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w "Posegreguj śmieci". Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów?

telefon2.jpg 2480x3508 2778kB

 

  

PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że Tymczasowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujący się przy ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-zużyte opony

-odpady budowlane i rozbiórkowe

-opakowania po farbach, olejach, środkach owadobójczych i środkach chwastobójczych

-zużyte baterie i akumulatory

-meble i odpady wielkogabarytowe

-odpady zielone

-popioły i żużle

-odzież i tekstylia

-drewno

-tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal

Do tymczasowego PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Odpady należy dostarczać pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Tymczasowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w godzinach:

- poniedziałek 13:00 – 18:00

- środa           13:00 - 18:00

- piątek          13:00 - 18:00

- sobota         10:00 – 15:00

 

Przeterminowane leki oraz zużyte igły i igłostrzykawki

Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, że zbiórka przeterminowanych leków oraz zużytych igieł i igłostrzykawek prowadzona przez miasto i gminę Jelcz-Laskowice jest realizowana w niżej wymienionych aptekach.

Wykaz aptek, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki:

1) Apteka „PANAX”, ul. Hirszfelda 10A/13, 55-220 Jelcz-Laskowice,

2) Apteka „Laskowicka”, ul. Kasztanowa 1-5, 55-220 Jelcz-Laskowice,

3) Apteka „Pod Białym Orłem”, ul. Bożka 11, 55-220 Jelcz-Laskowice,

4) Apteka „Centrum”, ul. Bożka 15, 55-220 Jelcz-Laskowice,

5) Apteka „Aspro”, ul. Bożka 3, 55-220 Jelcz-Laskowice.      

6) Apteka "Vratislavia VI", Aleja Wolnosci 1d/2, 55-220 Jelcz-Laskowice      

7) Apteka "NON STOP 2" ul. Bożka 9, 55-220 Jelcz-Laskowice

8) Apteka "Nova Plus Pharmaland", ul. Bożka 11a, 55-220 Jelcz-Laskowice                                                                    

Wykaz aptek, w których ustawione są pojemniki na zużyte igły i igłostrzykawki:

1) Apteka „Centrum”, ul. Bożka 15, 55-220 Jelcz-Laskowice.

 


Zwolnienia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - szczegóły tel. 71/381-71-10


W związku z podjętą uchwałą nr VII.65.2015 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zmienione kryteria przyznawania zwolnień, które obowiązują od dnia 01.05.2015 r.:


1) Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) i nie zachodzą okoliczności z art. 12 tejże ustawy.


Zwolnienia powyższe są dokonywane po złożeniu do Burmistrza Jelcza-Laskowic następujących dokumentów:


a) deklaracji (nowy płatnik) lub korekty deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem kwoty zwolnienia w wyliczonej stawce opłaty miesięcznej,


b) zaświadczenia z MGOPS w Jelczu-Laskowicach potwierdzającego spełnienie wymaganego kryterium dochodowego.


Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym złożono deklarację lub korektę deklaracji określoną powyżej. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza o każdej zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia.


Jednocześnie niniejszą uchwałą uchylono uchwałę nr XXXVII.279.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tym że podmioty, które nabyły, do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, prawa do zwolnień na podstawie w/w uchwały zachowują je do czasu ich pełnego wykorzystania na zasadach w niej określonych lub złożenia nowej korekty deklaracji z uwzględnieniem zakresu zwolnienia.


Wyjaśniamy, iż powyższa zmiana została wprowadzona w związku z nowelizacją w lutym 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która przewiduje wyłącznie udzielanie zwolnień w oparciu o ww. kryterium dochodowe.

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI.264.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 21.06.2013 r. zmieniona została stawka opłaty za zbieranie i odbieranie odpadów w sposób selektywny i wynosi 12,00zł od osoby.

 

Od 1 stycznia 2017 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z miasta i gminy Jelcz-Laskowice zajmuje się:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., mieszczącego się w miejscowości Gać.

 

HARMONOGRAM

wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych

w zabudowie jednorodzinnej w mieście i gminie Jelcz-Laskowice. 

 

PONIEDZIAŁEK

- Wójcice, Biskupice Oławskie, Celina, Chwałowice, Dębina, Hanna, - Miłoszyce: Długa, Akacjowa, Dębowa, Ratowicka, Brzozowa, Bzowa, Wrzosowa, Cisowa, Azaliowa, Magnoliowa, Bukowa, Klonowa, Sosnowa. - Jelcz-Laskowice: Tańskiego zabudowa jednorodzinna, Irysowa, Frezjowa, Polna, Sadowa, Wąskopolna, Kasztanowa, Wiśniowa, Kolejowa, Morelowa.

WTOREK

- Osiedla mieszkaniowe: Hirszfelda, Piastowskie, Komunalne, Metalowców, Fabryczne, Europejskie

- Osiedle Laskowice: Witosa, Oleśnicka, Lipcowa, Majowa, Turniejowa, Sportowa, Strzelnicza, Polna, Spokojna, Treski, Zacisze, Cicha, Oławska, Wiejska, Chwałowicka, Parkowa, Folwarczna, Mleczna, Słoneczna, Łąkowa, Zielona, Żurawskiego.

ŚRODA

- Minkowice, Kopalina.

- Osiedle Jelcz, Łęg, Grędzina, Brzezinki, Mościsko, Dziuplina.

- Osiedle Laskowice: Tołpy, Świętochowskiego, Szkolna, Kowalińskiego, Listowskiego, Tymienieckiego, Ziołowa, Biskupskiego.

CZWARTEK

- Piekary, Nowy Dwór, Miłocice, Miłocice Małe.

- Miłoszyce: Wrocławska, Główna, Polna, Kolejowa, Miodowa, Boczna, Słoneczna, Wiśniowa, Czereśniowa, Morelowa, Ogrodowa, Kościelna, Sadowa, Cicha, Nowa, Krótka, Rzemieślnicza, Harcerska, Dziuplińska, Mickiewicza, Norwida, Reja, Kochanowskiego, Słowackiego, Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Orzeszkowej.

PIĄTEK

- Osiedle Hirszfelda, Piastowskie, Komunalne, Metalowców, Fabryczne.

- Osiedle Domków Jednorodzinnych: Licealna, Gimnazjalna, Makowa, Różana, Rumiankowa, Fiołkowa, Plac Słonecznikowy, Plac Wrzosowy, Bożka.

 

HARMONOGRAM

wywozu odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych
w mieście i gminie Jelcz-Laskowice.

 

harmonogram.jpg 1753x1240 499kB

---------------------------------------------------------------------------- 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru odpadów. Na stronie internetowej dostępne są aktywne, elektroniczne wzory deklaracji. Termin składania deklaracji upłynął 30 czerwca 2013r., lecz można je jeszcze składać w punkcie przyjmowania deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji Burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając stawkę 19,17zł od osoby.

Edytowalny formularz deklaracji można pobrać TUTAJ.

Druki dostępne są także w punkcie przyjmowania deklaracji (na parterze UMiG w Jelczu-Laskowicach). Pomoc w wypełnianiu deklaracji wysokości opłaty za odpady można uzyskać w tymże punkcie.

Pamiętaj:
Chcąc wypełnić deklarację należy mieć ze sobą: dowód osobisty z nr PESEL.


Metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i wysokość „opłaty śmieciowej” od mieszkańca.

• Dla nieruchomości zamieszkałych

Liczba mieszkańców nieruchomości X stawka od osoby = opłata miesięczna

W przypadku prowadzenia segregacji odpadów

Stawka od osoby wynosi – 12,00 zł na miesiąc

np. 4 osoby x 12,00 zł = 48,00 zł/ m-c

oraz

W przypadku braku segregacji odpadów

Stawka od osoby wynosi – 19,17 zł na miesiąc

np. 4 osoby x 19,17 zł = 76,68 zł/m-c

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wnoszone, co do zasady na konto Gminy

21 9585 0007 0200 0209 7563 0153

w terminach: za miesiące lipiec i sierpień - do końca sierpnia, za wrzesień i październik - do końca października, itd.

Wyjątek stanowią lokale bez wyodrębnionej własności, będące pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz ZGM-TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, dla których opłata będzie pobierana przez zarządców i przekazywana na konto Gminy za lipiec – do końca lipca, itd.

 

• Dla nieruchomości niezamieszkałych

Odbiór odpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, restauracje, hotele, punkty usługowe) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, tj. właściciel nieruchomości składuje odpady komunalne zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem przewozowym.

Wykaz przedsiębiorstw uprawnionych do wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Jelcz-Laskowice dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach, na tablicy ogłoszeń „Ochrona środowiska” usytuowanej na I piętrze.

 

ODPADY GABARYTOWE

Odbierane będą zgodnie z Regulaminem oraz harmonogramem ogłaszanym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej lub dostarczane przez właścicieli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieścić się będzie w Jelczu-Laskowicach.

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz miasta i gminy Oława:

1. Sklep RTV/AGD Avans Multimedia, ul. Bożka 1, 55-220 Jelcz-Laskowice

2. INTERMARCHE "AD REM" Sp. z o.o., ul. Oławska 25, 55-220 Jelcz-Laskowice

3. P.H.U "Pralex", ul. Hirszfelda 10A, 55-220 Jelcz-Laskowice

4. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A., ul. Liliowa 55, 55-220 Jelcz-Laskowice

5. Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o., Godzikowice ul. Stalowa 12, 55-200 Oława

6. "METAL-EKO-KOLOR" Jacek Machaj, ul. Szkolna 16, 55-200 Oława

Uwaga! Ponadto wszystkie placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym żarówki, lampy fluoroscencyjne itp.) są zobowiązane do przyjęcia starego sprzętu w proporcji 1:1, np. przy zakupie nowego telewizora oddajemy stary telewizor.

 

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA, WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

• Do 30 czerwca złożyć deklarację

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE WIELORODZINNE deklarację składają zarządcy nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości

Deklaracje są dostępne w punkcie przyjmowania deklaracji, na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach. Wzór do wypełnienia można pobrać również drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej Urzędu (www.jelcz-laskowice.pl). Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

• Wyposażyć nieruchomość w pojemniki – wyłoniony w przetargu przedsiębiorca wywozowy dostarczy nieodpłatnie potrzebny pojemnik na odpady zmieszane (komunalne)

• W przypadku wyboru i prowadzenia zbiórki selektywnej

- na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odpady gromadzić w workach, które dostarczy nieodpłatnie przedsiębiorca wywozowy wyłoniony w przetargu

segregacja odpadów.jpg 2964x2172 820kB

Pozostałe odpady, które nie podlegają segregacji, w tym również zimny popiół w małych ilościach należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane (komunalne). Popiół w ilościach większych, odpady zielone (np. skoszona trawa, gałęzie) należy przywieźć do Tymczasowego PSZOK - ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach.

- na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady gromadzić w pojemnikach umieszczonych przy boksach śmietnikowych

- nieruchomości niezamieszkałe odpady gromadzić w pojemnikach lub workach

• Utrzymywać pojemniki i miejsca ich przetrzymywania w czystości.

 

 sposob_myslenia.JPG 965x589 92kB

 

obrazek1.jpg 800x571 39kB

obrazek2.jpg 800x660 45kB

 

 

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA - WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik do deklaracji

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

Uchwała nr XXI.182.2016 RM w Jelczu-Laskowicach z dn. 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmienie Jelcz-Laskowice

Uchwała nr XXI.183.2016 RM w Jelczu-Laskowicach z dn. 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych

Uchwała RM Nr VII.65.2015 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/res/serwisy/bip-jelczlask/komunikaty/_010_004_014_445499.pdf

Uchwała RM Nr LI.361.2014 z dnia 26.09.2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX.284.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Uchwała RM Nr XLII.310.2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Uchwała RM Nr XXXIX.284.2013 z dnia 27.09.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - TEKST JEDNOLITY

Uchwała RM Nr XXVIII.206.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie: podziału gminy na sektory

Uchwała RM Nr XXVIII.207.2012 z dnia 26.10.2012 w sprawie: sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Uchwała RM Nr XXX.221.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Uchwała RM Nr XXX.222.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie: okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Uchwała RM Nr XXX.223.2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie: określenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała RM Nr XXXI.226.2013 z dnia 25.01.2013 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała RM Nr XXXI.227.2013 z dnia 25.01.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała RM Nr XXXIV.245.2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX.222.2012 z 28.12.2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Uchwała RM Nr XXXIV.246.2013 z dnia 26.04.2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI.227.2013 z 25.01.2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała RM Nr XXXV.253.2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXX.221.2012 z 28.12.2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Uchwała RM Nr XXXV.254.2013 z dnia 24.05.2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI.226.2013 z 25.01.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała RM Nr XXXVI. 263.2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie: zmiany uchwały nr XXX.223.2012 z dnia 28.12.2012r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała RM Nr XXXVI.264.2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXI.227.2013 z dnia 25.01.2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Uchwała RM Nr XXXVI.265.2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie: wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała RM Nr XXXVII.278.2013 z dnia 26.07.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.223.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej uchwałą Nr XXXVI.263.2013 z dnia 21 czerwca 2013r.

Uchwała RM Nr XXXVII.279.2013 z dnia 26.07.2013 w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi