Październikowa sesja Rady Miejskiej

2017-10-23

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Miejskiej w Jelczu–Laskowicach na dzień 27 p a ź d z i e r n i k a 2017 roku, o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Wincentego Witosa 24.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.

4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.

5. Sprawy samorządowe.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od środków transportowych na 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi oławskiemu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez gminę Jelcz-Laskowice dotacji celowej województwu dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Wrocław Główny – Jelcz-Laskowice – (Biskupice Oławskie).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.256.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jelcz-Laskowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

14. Informacja o funkcjonowaniu i wynikach finansowych ZGK Sp. z o.o..

15. Informacja na temat istniejących warunków do rozwoju przedsiębiorczości w mieście i gminie Jelcz-Laskowice.

16. Informacja o realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

17. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej za III kwartał 2017 roku.

18. Wolne wnioski.

19. Komunikaty organów gminy.

20. Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Jelczu-Laskowicach

Beata Bejda

Zdjęcia

  •  -
  •  -