Sesja Rady Miejskiej

2017-07-24

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, które odbędą się 28 lipca 2017 r., o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy (pok. 11a), przy ul. Witosa 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej.

3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej.

4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.

5. Sprawy samorządowe.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP – DZIUPLINA II”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Jelczu-Laskowicach, gm. Jelcz-Laskowice. (MPZP Inżynierska – Aleja Młodych)

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gm. Jelcz-Laskowice – „MPZP Oławska – Bożka”.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/326/2006 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jelcz-Laskowice oraz nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelcz-Laskowice.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2017 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2017 – 2022.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII.349.2014 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego w środkach komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na wykorzystanie herbu Gminy.

17. Informacja dotycząca współpracy z miastami partnerskimi.

18. Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

19. Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miejskiej za II kwartał 2017 r.

20. Wolne wnioski.

21. Komunikaty organów Gminy.

22. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

 

Zdjęcia

  •  -