Nowelizacja o wycince drzew a ochrona zabytków

2017-02-14

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuje, że obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie znosi wymogu uzyskiwania w tym przypadku pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wejście w zycie w/w nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na podst. art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g ww. ustawy lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów.