Lokalny Program Rewitalizacji

Po kliknieciu w link otworzy się Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023.

Po kliknięciu w link otworzy się załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023.

  

30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jelcza-Laskowic na lata 2008-2015. Aktualizacja LPR obejmie lata 2015-2023. Projekt uchwały w tej sprawie będzie przedłożony do głosowania Radzie Miejskiej.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego potencjału. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez zainteresowane podmioty (organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) we współpracy z lokalną społecznością.

Harmonogram prac nad LPR przewiduje analizę obszaru rewitalizowanego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Po uchwaleniu LPR przez Radę Miejską dokument oceni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W załącznikach uchwała o przystąpieniu do aktualizacji LPR, założenia LPR oraz harmonogram prac.

 

Uchwała

 

Założenia LPR

 

Harmonogram

 

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW

 Szanowni Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, Organizacje i Stowarzyszenia,

w związku z trwającymi pracami nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023 zachęcamy wszystkich do zgłaszania propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Ujęcie projektu w LPR będzie podstawą do starań o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Formularz propozycji projektów do LPR można pobrać ze strony (załącznik poniżej) lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, Wydział Inwestycji Architektury i Nieruchomości, pok. 13.

UWAGA! Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2016 r.

w formie papierowej (osobiście lub pocztą)

- do sekretariatu UMiG, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice, pokój nr 20 lub

- w Wydziale Inwestycji Architektury i Nieruchomości, pokój nr 13 lub

- w świetlicy OPTY przy ul. Techników 12 lub

e-mailem na adres: um.rewitalizacja@jelcz-laskowice.pl

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Inwestycji Architektury i Nieruchomości pod nr tel. 71 381 71 28, 71 381 71 43 lub przesłanie e-maila na: um.rewitalizacja@jelcz-laskowice.pl

Formularz dostępny pod następującym adresem:

http://www.jelcz-laskowice.pl/pl/strony/1012.html?&w[1951][cms][action]=show&w[1951][data][id]=431

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE.jpg 2351x3324 504kB

 

W załącznikach poniżej znajdują się z informacje o dokonaniach w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji w latach 2008 - 2015 oraz o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zachęcamy do lektury! 

LPR 2008-2015

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

 

Budowa chodników i parkingów na os. Fabrycznym, poprawa oświetlenia i bezpieczeństwa na drodze – to główne propozycje zgłoszone na konsultacjach społecznych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Spotkanie konsultacyjne zorganizowano 28 kwietnia br. w restauracji „Uśmiech”. Piotr Stajszczyk, koordynator ds. aktualizacji LPR, przybliżył zgromadzonym ideę rewitalizacji. Zagadnienie to zostało już uregulowane prawnie. Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie Ustawa o rewitalizacji. Zawiera ona następującą definicję: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

 

Istotna jest analiza negatywnych zjawisk w czterech sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Propozycje projektów, które będą miały na celu rozwiązanie problemów z tych obszarów mają szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Rewitalizacja może być finansowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Obejmują one 15 gmin w obszarze wokół Wrocławia. - Dzięki obecności we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym konkurujemy o środki finansowe z 14 pozostałymi gminami, co daje nam o wiele większe możliwości niż w poprzedniej perspektywie finansowej – tłumaczył Piotr Stajszczyk.

 

Projekty proponowane przez mieszkańców dotyczyły najczęściej infrastruktury drogowej. Mówiono o modernizacji bądź budowie chodników i dróg rowerowych, a także przebudowie ul. Techników. Istotne dla zgromadzonych były działania podnoszące bezpieczeństwo: lepsze oznakowanie przejść dla pieszych czy montaż progów zwalniających. Wskazano na potrzebę stworzenia nowych parkingów: przy Techników, Działkowej oraz osobnego parkingu dla ciężarówek.

 

Mieszkańcy zgłaszali również problemy z oświetleniem, proponowali uzupełnienie oświetlenia m.in. okolic kortu tenisowego z dojazdem. Zgłoszono pomysły wybudowania nowych boksów śmietnikowych, zadaszenia przystanków, ogrodzenia placu zabaw przy ul. Działkowej i rozbudowy monitoringu. Z propozycji projektów społecznych zwrócono uwagę na potrzebę zajęć dla dzieci i młodzieży z Klubu OPTY, organizacji wyjazdów, wypoczynku letniego na basenie i w ośrodku wypoczynkowym nad stawem.

 

Na konsultacjach rozdawano formularze zgłoszeniowe propozycji projektów. Wszystkie pomysły zostaną ujęte w programie rewitalizacji. Najlepiej wpisujące się w proces rewitalizacji będą zgłaszane do realizacji.

 

Event na początku wakacji

 

24 czerwca 2016 r. na osiedlu Fabrycznym odbył się event dla mieszkańców.

 

Działania przeprowadzono w ramach realizowanego przez gminę Jelcz-Laskowice projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023”. Celem spotkania były konsultacje fiszek projektowych oraz zainicjowanie kolejnych pomysłów, który zostaną ujęte w aktualizowanym LPR.

 

Dla uczestników eventu zorganizowano zabawy rekreacyjne i rozgrywki sportowe. W konkursie plastycznym „Jak widzę moje osiedle” dzieci z rodzicami rysowały, jak widzą swoje osiedle po zakończeniu rewitalizacji. Przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej przeprowadzili z najmłodszymi pogadankę na temat bezpiecznych wakacji. Dodatkowo zapewniono poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz dmuchany zamek dla najmłodszych.

 

Event współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 Noc Świętojańska.jpg 1228x1737 219kB

 

 13490710_581760368671716_5044987873382515021_o[1].jpg 1296x864 212kB

 

 

 13517613_581760458671707_3176934122346369861_o[1].jpg 1296x864 215kB

 

13522847_581761582004928_8731167624180218445_o[1].jpg 1296x864 123kB

 

13495623_581759665338453_982440458890949290_o[1].jpg 1296x864 174kB

 rysunki.jpg 3264x1836 1941kB

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI - PODSUMOWANIE PRAC

 

Gmina Jelcz-Laskowice zakończyła prace nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Jelcz-Laskowice na lata 2015-2023.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje pozarządowe na spotkanie podsumowujące, na którym zostanie przedstawiony zaktualizowany dokument oraz jego najważniejsze założenia. 

Spotkanie odbędzie się 18.10.2016 r. (wtorek) o godz. 16.30, w restauracji "Uśmiech", ul. Techników 9, Jelcz-Laskowice.  

 

FE_PT_rgb-1.jpg 2559x567 269kB